SPRAWNOŚĆ STULECIA SKAUTINGU - poziom harcerki
 

Podpis

Klucz *

1.   Zapozna się z życiorysem założyciela światowego ruchu skautowego:
dzieciństwo, Indie, Afryka, Mafeking, żona
i w zastępie weźmie udział w pokazie na ten temat


I D Z N

2.   a.  Wytłumaczy pochodzenie słowa „Jamboree”.


I D Z N

      b. Dlaczego symbolem skautingu jest lilijka.

I D Z N

      c. W którym roku Baden-Powell napisał „Skauting for boys.”

I D Z N

      d. Kiedy i gdzie Baden-Powell poprowadził pierwszy obóz
          skautowy
i narysuje plan tego obozu.

I D Z N

3.   Dowie się:
a. Przez kogo, kiedy, gdzie został założony ruch skautowy (męski i żeński) w kraju jej/jego zamieszkania i jaki jest schemat tego ruchu.


I D Z N

      b. Jak w owym kraju będzie obchodzone stulecie
         
Skautingu.

I D Z N

      c. Czy ruch Skautowy działa w całym świecie? W których
         
krajach nie działa?

I D Z N

4.   Rozumie, że nazwa „Harcerstwo” odnosi się jedynie do ruchu polskiego. W innych krajach stosuje się nazwę „skauting”.


I D Z N

5.   Weźmie udział w imprezie zorganizowanej dla uczczenia stulecia Skauting światowego.


I D Z N

6.   Jaką technikę, wprowadził Baden-Powell? Weźmie udział w ćwiczeniach:
rozłożonymi tropami lub śladami przyrody, orientacja, ćwiczenia zmysłów i pamięci, szkicowanie terenu i trasy, sygnalizacja,
pionierka, obserwacja przyrody itp.


I D Z N

 

SPRAWNOŚĆ STULECIA SKAUTINGU - poziom wędrowniczki

1.   Zapozna się z życiorysem założyciela światowego ruchu skautowego (dzieciństwo, Indie, Afryka, Mafeking, żona).


I D Z N

2.   a.  Wytłumaczy pochodzenie słowa „Jamboree”, ułoży listę
           światowych „Jamboree” i wskaże w których polskie
          
harcerstwo brało udział.

I D Z N

      b. Na zbiórce w zarysie przedstawi temat jednego  
          „Jamboree”, które się odbyło w kraju innym niż kraj
          jej/jego zamieszkania

   I D Z N

      c. Wie dlaczego symbolem skautingu jest lilijka.

   I D Z N

      d. Wie w którym roku Baden-Powell napisał „Skauting dla
          chłopców” i wymieni główne rozdziały tej książki na    
         
zbiórce

I D Z N

      e. Wie kiedy i gdzie Baden-Powell poprowadził pierwszy
         
obóz skautowy i narysuje plan tego obozu.

I D Z N

3.   a. Wie kiedy, gdzie i przez kogo został założony ruch
         
skautowy (męski i żeński) w kraju jej/jego zamieszkania

I D Z N

      b. Zna schemat organizacyjny ruchu skautowego
          (męskiego i żeńskiego) w kraju jej/jego zamieszkania

I D Z N

      c. Wie jak w kraju jej/jego zamieszkania będzie
         
obchodzone stulecie skautingu

I D Z N

      d. Pokaże, że ruch skautowy działa w całym świecie –
          nawiąże kontakt z wędrownikiem/wędrowniczką w
          organizacji skautowej w innym kraju lub ze samą    
          organizacją i zdobędzie np. stempel tej organizacji na
          pocztówce albo inny dowód kontaktu.

I D Z N

4.    Rozumie dlaczego nazwa „harcerstwo” odnosi się jedynie
       do ruchu polskiego. W innych krajach stosuje się nazwę
       „skauting”. Wie jakie są różnice w strukturze  
       organizacyjnej. Wie jakie są podstawowe różnice ideowe
      
między harcerstwem a skautingiem.

I D Z N

5.    Weźmie udział w imprezie zorganizowanej dla uczczenia
      
stulecia skauting światowego.

I D Z N

6.    Wytłumaczy dwóm osobom z poza harcerstwa (po polsku
       oraz w języku kraju zamieszkania), o początkach skautingu
       oraz o
działalności harcerstwa poza granicami kraju.

I D Z N

7.    Zna i stosuje technikę, którą Baden-Powell wprowadził do
       skautingu np: tropienie (rozłożonymi tropami lub śladami  
       przyrody), orientacja, ćwiczenia zmysłów i pamięci,
       szkicowanie terenu i trasy, sygnalizacja, pionierka,
      
obserwacja przyrody itp.

I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L1, Londyn 15 luty 2007

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek