MIERNICZKA (16-18 lat)

 

 Podpis

Klucz *

1   Zmierzy wysokość drzewa, słupa, domu lub wieży. Zmierzy szerokość rzeki, wysokość wzniesienia w terenie i jego spadek.


I D Z N

2.   Obliczy powierzchnię wskazanego pola. Wytyczy kołkami linię prostą, wyznaczy pole w kształcie prostokąta. Ocenia odległości i wysokości na oko z błędem nie przenoszącym 20%. Szybko przelicza swe kroki na metry i na odwrót.


I D Z N

3  Narysuje w terenie szkic obszaru o powierzchni około ½ km lub szkic marszowy na długości 1 km i szerokości po 250 m na obie strony drogi. Uzasadni wybór podziałki dla wykonania szkicu. Przerysuje potem ten szkic z pamięci.


I D Z N

4.   Czyta mapę w podziałce 1:100,000. Wskaże na mapie przedmioty rysowane z uwzględnieniem podziałki i bez uwzględnienia, oblicza odległości, informuje z mapy o drodze, jej ukształtowaniu pionowym oraz o najbliżej znajdujących się przedmiotach terenowych, oblicza wzniesienia i ich nachylenia, wskaże na mapie swoje stanowisko.

 


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek