Kalendarzyk 1944-1991: Harcerstwo w Kraju
i poza granicami

Emigracja Niepodległościowa i Polska Ludowa

 

 

03.I.1944 Armia Czerwona przekracza przedwojenną granicę Polski. W miarę wycofania wojsk hitlerowskich z ziem polskich, odradzają się jednostki harcerskie.
30.XII.1944 Komunistyczne władze Polski przejmują ZHP, zmieniają Prawo i Przyrzeczenie i wprowadzają swoich ludzi do kierownictwa na różnych szczeblach organizacji.
17.I.1945 Rozwiązanie Szarych Szeregów rozkazem Naczelnika.
08.V.1945 Kapitulacja Niemiec.
  Kraj   Emigracja
30.XII.1944 Komunistyczny Rząd Tymczasowy w Lublinie powołuje Tymczasową Naczelną Radę Harcerską, w której przedwojenni instruktorzy są w mniejszości. Żywiołowy oddolny rozwój harcerstwa. 30.I – 3.II.1946 Zjazd w Enghien pod Paryżem: przedstawiciele struktur ZHP działających poza granicami Kraju podejmują uchwałę o kontynuacji pracy harcerskiej na emigracji.
1946-1947 Grupa instruktorów Szarych Szeregów podejmuje próby rozmów z TNRH. Aleksander Kamiński zostaje członkiem TNRH.

1947

 

Harcerstwo polskie nie dopuszczone do udziału w Jamboree Pokoju w Moisson (Francja) – rozbija obóz za bramą i przypomina Sprawę Polską. Odezwa Naczelnictwa ZHP do skautów wszystkich narodów.
18-20.XII.1948 Stalinizacja: ZHP przekształcony w organizację masową wzorowaną na sowieckim „Pionierze”. Wychowanie harcerskiego zastępuje się polityczną indoktrynację; instruktorzy, m.in Kamiński, usunięci albo sami odchodzą. 2.II.1948 Naczelna Rada ZHP w Londynie uchwala regulamin na podstawie statutu ZHP z 1936 roku.
I.1949 Komunistyczny ZHP rezygnuje z członkowstwa w światowych organizacjach skautek i skautów oskarżając je o służbę imperialnym i kapitalistycznym celom    
1951 Komunistyczny ZHP zostaje wcielony do Związku Walki Młodych i zmienia nazwę na „Organizacja Harcerska ZMP”. 11-18.VIII.1952 Harcerki polskie zaproszone do udziału w pierwszym po II Wojnie Światowej między-narodowym zlocie skautek w Beaconsfield (Anglia) – ale nie jako delegacja narodowa tylko przydzielone do różnych podobozów.
    1952 Powstają Komendy Chorągwi Harcerek w Kanadzie, USA i Australii.
    1955 Powstaje Chorągiew Harcerek w Wielkiej Brytanii.
8–10.XII. 1956 Zjazd Łódzki: próba odrodzenia harcerstwa w Polsce na fali „odwilży październikowej”. Aleksander Kamiński wybrany Przewodniczącym Naczelnej Rady Harcerskiej”. Powrót do nazwy i symboli ZHP. VIII 1957 Reprezentacje ZHP działającego poza granicami Kraju dopuszczone oficjalnie do udziału w międzynarodowych zlotach skautek (w Windsor) i skautów (w Sutton Park).
22.IV.1958 Aleksander Kamiński rezygnuje ze stanowiska we władzach ZHP nie mogąc zaakceptować odchodzenia od uchwał łódzkich i sposobu kierowania związkiem przez Główną Kwaterę. 1958-1976 Rozwój pracy w drużynach harcerskich i gromadach zuchowych w Argentynie, Australii, Francji, Kanadzie, USA i Wielkiej Brytanii.
    1966 Powstaje Chorągiew Harcerek w Argentynie.
1960-1976 Harcerstwo od góry przekształcane w organizację masową, z etatową kadrą partyjną i programem, w którym  „akcyjność” zastępuje wychowanie. Od dołu wiele jednostek pracuje „po skautowemu”. VII/VIII 1969 I Światowy Zlot ZHP działającego poza granicami Kraju w Cassino (Włochy) w 25 rocznicę Bitwy pod Monte Cassino.
IV.1973 Komunistyczne ZHP wchodzi w skład Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, która działa pod „ideowo-politycznym kierownictwem PZPR”.  Młodzież harcerska powyżej lat 16 wcielona jest do „Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej”. 28-31.VIII.1970 I Zjazd ogólny ZHP działającego poza granicami Kraju w Londynie.
    VII/VIII 1976 II Światowy Zlot ZHP działającego poza granicami Kraju na Kaszubach (Kanada).
25-26.X.1980 Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM) domaga się powrotu do tradycyjnych wartości wychowawczych w harcerstwie. 1980-1981 Ożywienie kontaktów między Naczelnictwem ZHP a działaczami niezależnych ruchów harcerstwa w Kraju.
15-18.III.1981 Obradujący pod presją wydarzeń związanych z powstaniem NSZZ „Solidarność” VII Zjazd ZHP w Polsce jednak pozostaje wierny wymogom komunistycznych władz Polski.    
IV.1981 Instruktorzy z lubelskiego Kręgu „Zawisza” występują z krajowego ZHP i zakładają Niezależny Ruch Harcerski.    
31.V.1981 Harcerki i harcerze z pocztami sztandarowymi spontanicznie uczestniczą w uroczystościach pogrzebowych Prymasa Tysiąclecia w Warszawie.    
13.XII 1981 Obradujące w sam dzień ogłoszenia w Polsce Stanu Wojennego władze krajowego ZHP deklarują poparcie dla WRON. 1981/1982 W okresie Solidarności i po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, Harcerstwo włącza się w pomoc humanitarną dla potrzebujących w Kraju zbierając leki, żywność, odzież i inne artykuły pierwszej potrzeby.
26.VI.1982 Rada Naczelna komunistycznego ZHP rozwiązuje Radę Porozumienia KIHAM i uchyla jej decyzje jako niezgodne ze statutem ZHP. VII/VIII 1982 III Światowy Zlot ZHP poza granicami Kraju w Comblain-la-Tour (Belgia).
16-23.VI.1983 Harcerze i harcerki pełnią „Białą Służbę” podczas II Pielgrzymki Jana Pawła II w Polsce i uczestniczą masowo w Mszy Św. Na Jasnej Górze. VII/VIII 1988 IV Światowy Zlot ZHP działającego poza granicami Kraju w Rising Sun (USA).
12.II.1989 Powstaje Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.    
7.XII.1990 Walny Zjazd krajowego ZHP w Bydgoszczy sygnalizuje powrót do tradycyjnych zasad harcerstwa.    

 

1991

 

Pierwsza wyprawa Harcerstwa działającego poza granicami Kraju do wolnej Polski na zlot w Olsztynie i udział w VI Światowym Dniu Młodzieży z Papieżem Janem Pawłem II na Jasnej Górze.

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 4