Nasi Instruktorzy

 

Hm. Rzpl. Henryk Glass

Ø   Urodził się w 19-go maja 1896r. w Dąbrowie Górniczej. Zmarł 14-go stycznia 1984r. w Londynie.

Ø      Jako uczeń gimnazjum w Kijowie kierował tajną polską organizacją samokształceniową, i w ten sposób zetknął się z tajnym harcerstwem, do którego wstąpił 20-go lutego 1915r., szybko awansując  na przybocznego Naczelnika Harcerstwa Polskiego w Kijowie, Stanisława Sedlaczka. W 1918r. był delegatem na Zjazd połączeniowy ZHP w Lublinie.

Ø      W lipcu 1917r. zgłosił się na ochotnika do 1 Korpusu Polskiego generała Dowbora-Muśnickiego; a w 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej jako oficer pracował w wywiadzie i dowodził harcerską grupą dywersyjną działającą na tyłach Armii Czerwonej.

Ø      W 1919r. zdał egzamin dyplomowy w Kijowskim Instytucie Handlu Zagranicznego, a w 1924r. ukończył ekonomię na Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie.

Ø      W latach 1921 – 1924 był Naczelnikiem Harcerzy. Wielokrotnie reprezentował ZHP na międzynarodowych konferencjach i kursach skautowych. Został mianowany jednym z pięciu pierwszych harcmistrzów w 1924r., a w grudniu 1927r. otrzymał stopień Harcmistrza Rzeczypospolitej.

Ø      W latach 1925 – 1939 prowadził społecznie ośrodek dokumentacji i biuro studiów „Porozumienie Antykomunistyczne”. Za tę działalność władze sowieckie wydały na niego wyrok śmierci.

Ø      W latach 1930-1939 był w opozycji wobec władz harcerskich, którym zarzucał zbyt ścisłe związanie Związku z obozem rządowym.

Ø      Podczas okupacji zajmował się antykomunistyczną działalnością wywiadowczą współpracując z Komenda Główną AK. Rownocześnie stworzył i był członkiem konspiracyjnej organizacji harcerskiej „Hufce Polskie”. Za męstwo w Powstaniu Warszawskim przyznano mu krzyż Virtuti Militari.

Ø      Poszukiwany przez NKWD i UB, latem 1945r. przedarł się przez zieloną granicę i został przewieziony do Anglii. Tam używał nazwiska Stanisław Jankowski.

Ø      Na emigracji kontynuował działalność harcerską, społeczną i publicystyczną; był członkiem władz ZHP i współorganizatorem Koła Harcerzy i Harcerek z lat 1910-1945 oraz Harcerskiej Komisji Historycznej

Ø      Był autorem wielu podręczników i publikacji harcerskich – m.in. „Gawędy z Drużynowym” i „Życie Radosne”. Używał pseudonimu „Chudy Wilk”.

Ø      Był człowiekiem prawym, słownym, obowiązkowym, o silnym charakterze i ogromnej energii. Miał zmysł organizatorski. Piętnował zło i wzywał do mnożenia dobra. Całe życie kierował się harcerską ideą służby Bogu, Polsce i bliźnim.

Pełny życiorys . . .


Hm. Leonidas Kliszewicz
 

Ø   Urodził się 19 stycznia 1919r. w Łoszniowie pow. Trembowla woj. tarnopolskie. Zmarł 9 grudnia 2009 r. Pochowany w Nottingham.

Ø   Wstąpił do harcerstwa 20 września 1930r.

Ø   W 1937r. rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Lwowskim

Ø   Wybuch II Wojny Światowej przerwał mu studia i zmusił do krótkiej służby w Armii Czerwonej, a następnie do pracy przymusowej w sowieckich kołchozach.

Ø   W 1943r. prowadził Kręg Starszoharcerski w 1-szym Pułku Ułanów Krechowieckich.

Ø   Po przebyciu kampanii włoskiej znalazł się w Anglii i osiadł w Nottingham.

Ø   Był Hufcowym Hufca “Wrocław” w latach piędziesiątych do 1962r. Od 1963r. przez 10 lat pełnił funkcję Komendanta Chorągwi Harcerzy Wielkiej Brytanii.

Ø   Przez wiele lat pełnił funkcję Przewodniczącego Okręgu Wielkiej Brytanii i Kierownika Centralnej Stanicy Harcerskiej Fenton.

Ø   Był wieloletnim członkiem Naczelnictwa i Wice-Przewodniczącym ZHP.

Ø   Nauczyciel z zawodu, pełnił różne funkcje w polskich organizacjach społecznych.

Ø   Był oddany Sprawie Polskiej; był człowiekiem sumiennym, sprawiedliwym, obowiązkowym i spokojnym.

Pełny życiorys . . .

 

Hm. Florian Marciniak
 

Ø   Urodził się 4 maja 1915r. w Gorzycach koło Czempinia. Zamordowany 20 lutego 1944r. w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen.

Ø   Gimnazjum i uniwersytet skończył w Poznaniu.

Ø   Od młodych lat należał do harcerstwa gdzie pełnił różne funkcje. Był najmłodszym harcmistrzem w ZHP, zdobywając ten stopien w wieku 23 lat.

Ø   W latach 1937-38 pełnił funkcję zastępcy Komendanta Harcerskiej Szkoły Instruktorksiej w Górkach Wielkich koło Skoczowa.

Ø   Od 8 września 1939r. pełnił funkcję Komendanta Wojennego Pogotowia Harcerzy w Warszawie.

Ø   27 września 1939r. otrzymał nominację na Naczelnika „Szarych Szeregów”. Pełnił tę funkcję aż do chwili aresztowania 6 maja 1943r.

Ø   Wywarł duży wpływ na program wychowawczy i plany działania Szarych Szeregów. Wprowadził zasadę „wychowania przez walkę” w ramach programu „Dziś – Jutro – Pojutrze”.

Ø   11 listopada 2006r. został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Pełny życiorys . . .

 

Ks. Hm. Rzpl. Jan Paweł Mauersberger
 

Ø   Urodził się 4 września 1877w Warszawie. Zmarł w Warszawie podczas okupacji 12 sierpnia 1942r. Pochowany na Starych Powązkach.

Ø Związany z harcerstwem od 1912 (16 WDH).

Ø W 1914r. był kapelanem na pierwszym kursie instruktorskim w Skolem.

Ø W latach 1915-1916 był członkiem Naczelnej Komendy Skautowej w Warszawie.

Ø W latach 1924-1925 był Naczelnym Kapelanem ZHP.

Ø W latach 1920-1921 działał na rzecz zjednoczenia organizacji harcerskich i skautowych w jeden Związek     Harcerstwa Polskiego.

Ø W 1923r. oraz w latach 1927-1929 pełnił funkcję Przewodniczącego ZHP.

Ø W latach 1920-1924 i 1931-1939 był Wiceprzewodniczącym ZHP.

Ø W Kościelisku założył prewentorium dla młodzieży harcerskiej.

Ø Od 1919r. był kapelanem Wojska Polskiego.

Ø W latach 1935-1939 był kanclerzem Kurii Polowej Wojska Polskiego.

Ø W latach 1939-1942 był Przewodniczącym „Szarych Szeregów”.

Ø 26 września 2009r. za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Pełny życiorys . . .


Hm. Ignacy Płonka
 

Ø   Urodził się w Jasienicy koło Krosna 24 listopada 1904r. Zmarł w Londynie 16 października 2000r.

Ø      W 1924r. zdał maturę i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

Ø      W sierpniu 1930r. rozpoczał pracę jako polonista w I Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego.

Ø      W harcerstwie od 1916r. Pełnił funkcje drużynowego i hufcowego w przedwojennej Polsce. Zdobył stopień harcmistrza.

Ø      Zmobilizowany z początkiem września 1939r. jako adjutant dowódcy batalionu 5 p.s.p. – Przemyśl przeszedł kampanię wrześniową.

Ø      We wrześniu 1940r. otrzymał przydział do Karpackiej Brygady.

Ø      Był członkiem Rady ZHP na Środkowym Wschodzie i redaktorem czasopisma „Wytrwamy”.

Ø      W sierpniu 1947r. przyjechał do Anglii gdzie uczył języka polskiego i prowadził pracę harcerską.

Ø      W latach 1953-1992 był redaktorem pisma dla młodzieży harcerskiej „Bądź Gotów” i „Na Tropie”.

 Pełny życiorys . . .

 

 

Hm. Stanisław Sielecki


 

Ø   Urodził się 7 listopada 1898r. na Wołyniu w Stepaniu (pow. Równe).  Zmarł w Londynie 7 września 1952r.

Ø      Pułkownik Dyplomowany Wojska Polskiego.

Ø      W 1915r. był drużynowym III Kijowskiej drużyny harcerzy i członkiem Naczelnictwa Harcerstwa na Rusi i w Rosji.

Ø      Podczas I Wojny Światowej był żołnierzem tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej na Ukrainie i był komendantem Wojskowego Oddziału Harcerskiego.

Ø      Podczas II Wojny Światowej został internowany na Wegrzech, skąd uciekł na Bliski Wschód.

Ø      W październiku 1941r. wziął udział w Konferencji Harcerskiej w Tel-Avivie i został Przewodniczącym Rady Starszyzny ZHP na Wschodzie a następnie Przewodniczącym Rady ZHP na Środkowym Wschodzie (później ZHP na Wschodzie).

Ø      Był Przewodniczącym ZHP poza granicami Kraju od 4go marca 1951r. aż do śmierci 7go września 1952r.

Ø      Pochowany na cmentarzu Brompton Cemetary w Londynie.

Pełny życiorys . . .

 

Hm. Zygmunt Lechosław Szadkowski


 

Ø   Urodził się w Warszawie 5 stycznia 1912 r. Zmarł w Londynie 5 września 1995 r. Pochowany na Cmentarzu Żbikowskim w Pruszkowie.

Ø      W Nowogródku wstąpił do harcerstwa mając 7 lat. W latach 1934 do 1937 prowadził 5-tą drużynę harcerzy wileńskich, i od 1935 do 1939 był Hufcowym w Wilnie.

Ø      Po ukończeniu studiόw wstąpił do służby zagranicznej, pracując w konsulatach w Dźwińsku, Bukareszcie i Czerniowcach. Pełnił obowiązki Konsula Polskiego w Dźwińsku (1939r.).

Ø      Od 1942 do 1948r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady ZHP na Wschodzie oraz  od 1944 r. był Komendantem ZHP na Wschodzie.

Ø      Po zakończeniu wojny, w 1947r., osiadł w Londynie, gdzie brał czynny udział w życiu społecznym.

Ø      W 1960r. przejął po dr. Michale Grażyńskim funkcję Przewodniczącego ZHP i funkcję tę pełnił do 1967r. 

Ø      Od 1946r. był działaczem Stowarzyszenia Polskich Kombatantόw.  

Ø      Był członkiem Rady Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej i Rady Polskiej Macierzy Szkolnej.

Ø      Był członkiem prezydium Rady Narodowej RP od 1949r. oraz dwukrotnie ministrem (skarbu i spraw emigracji) w Rządzie RP na Uchodźstwie.  Był ostatnim Przewodniczącym Rady Narodowej RP do jej rozwiązania w grudniu 1991r.

Pełny życiorys . . .

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 8