Referat Harcerek

STOPNIE HARCERSKIE

 

Próby na stopnie harcerek ma prawo przeprowadzać drużynowa przewodniczka. Jeżeli drużynowa nie ma jeszcze stopnia przeprowadza je upoważniona przez Hufcową instruktorka.

 

Przyznanie stopnia jest ogłoszone rozkazem drużynowej i wpisane do książeczki służbowej harcerki. Stopnie zdobyte na obozie harcerskim są ogłoszone rozkazem komendantki obozu, z kopią do Hufcowej.

 

OCHOTNICZKA

 

Stopień ochotniczki zdobywa dziewczynka mająca przynajmniej 11 lat po 6 miesięcznej pracy w drużynie.

 

1.      POSTAWA HARCERKI

 1. Ochotniczką może zostać dziewczynka, która postępowaniem swoim stara się zasłużyć na miano harcerki. Jest prawdomówna, spełnia codziennie dobry uczynek. Zna Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. Zna ukłon i pozdrowienie harcerskie.

 2. Praca nad sobą: wybierze dowolną cechę charakteru, którą będzie starała się polepszyć np. mówić zawsze prawdę, pomagać innym, być posłuszną.            ______________

2.         WYCHOWANIE RELIGIJNE

 1. Mówi codziennie pacierz po polsku.

 2. Umie zachować się w kościele. Śpiewa Modlitwę Harcerską i Boże Coś Polskę i wie kiedy stać na baczność.

 3. Zna jedną pieśń Maryjną i jedną ogólno kościelną.

 4. Opowie o patronie Harcerstwa bł. Stefanie Wincentym Frelichowskim ______________

         3.         WYCHOWANIE NARODOWE

 1. Mówi po polsku. Przeczyta i przepisze podany tekst.

 2. Zna godło państwa i hymn narodowy.

 3. Wie jak się zachować w czasie śpiewania hymnu narodowego, wobec sztandaru, w czasie ewangelii i gdy się śpiewa Boże Coś Polskę.

 4. Zdobyła sprawność Gosposi Wigilijnej lub Gosposi Wielkanocnej. ______________

4.         PIERWSZA POMOC

 1. Posiada torebkę „Bądź Gotów”, oraz umie ją ozdobić.

 2. Opatrzy drobne skaleczenie.  ______________

5.         PRZYRODA

 1. Interesuje się przyrodą. Rozpozna 5 gatunków drzew.

 2. Wyhoduje roślinkę z nasion lub cebulki. Wie co im potrzeba do życia.

 3. Powie dlaczego trzeba chronić i ratować przyrodę i poda przykład tego co ją niszczy.

 4. W czasie wycieczki, biwaku lub obozu dba o czystość terenu.

 5. Pozna i przestrzega podstawowych przepisów „Regulaminu zachowania się za miastem” w kraju zamieszkania. ______________

6.         TECHNIKA

 1. Zna musztrę jednostki. Wie jak zachować się przy raporcie.

 2. Umie zagrać w dwie gry grupowe i rozumie ich znaczenie.

 3. Brała udział w wycieczce harcerskiej. Przejdzie drogę 1 km kierując się znakami patrolowymi. Rozumie znaki dawane ręką i gwizdkiem. iąże dwie liny jednakowej i różnej grubości. Sprawnie pakuje paczki._____________

7.         GOSPODARCZO-DOMOWY

 1. Dba o czystość osobistą i swój wygląd zewnętrzny, utrzyma w porządku swoje ubranie oraz pokój, kącik lub namiot. Zapakuje plecak.

 2. Potrafi wykonać najprostsze czynności domowe, nakryje do stołu, zaściele łóżko, zamiecie pokój i pozmywa naczynia.  ______________

8.         ZARADNOŚĆ

 1. Powtórzy i wykona krótkie zlecenie. Wie jak wezwać straż ogniową, policję i lekarza. Wie gdzie jest najbliższa apteka, szpital, poczta oraz jak skontaktować się z rodzicami w miejscu ich pracy.  ______________

9.         UMIEJĘTNOŚĆ WYSŁAWIANIA SIĘ

 1. Przekaże polecenie.

 2. Zdobyła sprawność Baśniarki.            ______________

10.       WIADOMOŚCI HARCERSKIE

 1. Poda nazwisko, adres i telefon zastępowej i drużynowej. Zna nazwisko Hufcowej.

 2. Wie kto i kiedy założył światowy skauting i harcerstwo polskie. _____________

11.       SPRAWNOŚCI WYMAGANE DO STOPNIA

 1. Miłośniczka Ziemi Ojczystej I (MZO I), Baśniarka, Gosposia Wigilijna lub Gosposia Wielkanocna.          ______________

 

TROPICIELKA

 

Stopień tropicielki zdobywa harcerka po rocznej pracy w drużynie w stopniu ochotniczki.

 

         1.        POSTAWA HARCERKI

 1. Tropicielką może zostać harcerka, która swoim postępowaniem zasługuje na miano harcerki. Spełnia codzienne dobre uczynki. Umie na pamięć Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. Wytłumaczy znaczenie krzyża harcerskiego i lilijki. Umie się zgłosić.

 2. Praca nad sobą: oceni sama swój postęp nad wybraną cechą charakteru.      ______________

         2.         WYCHOWANIE RELIGIJNE

 1. Wypełnia obowiązki religijne.

 2. Ułoży i przeczyta podczas Mszy Świętej harcerskiej modlitwę wiernych.

 3. Wytłumaczy kościelne znaczenie świąt: Zielone Świątki, Boże Ciało,

 4. Zaduszki i zna polskie zwyczaje związane z tymi świętami.

 5. Zna dwie pieśni kościelne i dwie Maryjne.     ______________

         3.         WYCHOWANIE NARODOWE

 1. Mówi po polsku wśród Polaków. Napisze podyktowany tekst i poprawnie przeczyta podany tekst.

 2. Zna kilka pamiątek polskich w kraju zamieszkania. Zna adres przynajmniej jednej organizacji polskiej w swojej miejscowości.

 3. Opowie o zwyczajach związanych z kaziukiem, nocą świętojańską, dożynkami i andrzejkami.       ______________

         4.         PIERWSZA POMOC

 1. Potrafi zrobić nosze i temblak z rzeczy znajdujących się wokół niej.

 2. Potrafi poradzić w wypadkach skaleczenia, otarcia nóg, stłuczenia, krwotoku z nosa, oparzenia i ukąszenia owadów.

 3. Zna adres swojego domowego lekarza, szpitala i lokalnej apteki, wie jak znaleźć adres nocnej (dyżurnej) apteki.         ______________

 

        5.         PRZYRODA

 1. Zapozna się z przyrodą w swoim najbliższym otoczeniu i zrobi notatki o swoich spostrzeżeniach. Przedstawi rysunki lub zdjęcia roślin i zwierząt, które tam żyją.

 2. Rozpozna 5 gatunków ptaków w swoim otoczeniu.

 3. Zna cel parków narodowych. Wymieni kilka parków narodowych w Polsce i swoim kraju zamieszkania.

 4. Wytłumaczy dlaczego trzeba oszczędzać wodę oraz chronić ją od zanieczyszczenia.

 5. Oczyszcza teren po wycieczce, obozie lub biwaku.

 6. Zna i przestrzega przepisów „Regulaminu zachowania się za miastem” w kraju zamieszkania.            ______________

        6.         TECHNIKA

 1. Zna musztrę zastępu i potrafi poprowadzić zastęp lub patrol. Umie zachować się przy sztandarze.

 2. Brała udział w wycieczkach drużyny lub zastępu i przygotowała na nie ekwipunek osobisty. W biegu pokona łatwe przeszkody np. rów, płot.

 3. Umie posługiwać się alfabetem Morse’a. Stosuje znaki patrolowe i dojdzie do celu po tropach. Przejdzie w 10 minut 1 kilometr krokiem skautowym. Wyznaczy strony świata w miejscu zamieszkania i w terenie. Posługuje się mapą miejską. Posługuje się własnymi wymiarami – krokiem, łokciem itp. Potrafi wykorzystać linkę na wycieczce np. przytroczenie ekwipunku, związanie chrustu. Przygotuje i rozpali małe ognisko, ugotuje na nim prostą potrawę Zgasi bezpiecznie ognisko.   ______________

        7.         GOSPODARCZO-DOMOWY

 1. Potrafi zrobić swoje osobiste pranie (ręcznie i w pralce) i prasowanie.

 2. Potrafi zrobić zakupy i rozliczyć się z powierzonych pieniędzy.

 3. Pomoże w przygotowaniu posiłku dla gości.  ______________

       8.         ZARADNOŚĆ

 1. Zna przepisy drogowe. Wskaże na mapie swojej dzielnicy główne punkty usługowe, np. pocztę, policję i sklepy. Potrafi znaleźć numer telefonu i odszukać adres danej osoby. ______________

       9.         UMIEJĘTNOŚĆ WYSŁAWIANIA SIĘ

 1. Zda sprawozdanie ustne z wywiadu na podany temat.

 2. Zarecytuje wiersz.       ______________

       10.       WIADOMOŚCI HARCERSKIE

 1. Zebrała wiadomości o swojej drużynie i patronce.

 2. Wie co znaczy AK i zapozna się z rolą harcerstwa w Powstaniu Warszawskim.

 3. Rozróżni oznaki funkcji i stopni.         ______________

        11.       SPRAWNOŚCI WYMAGANE DO STOPNIA

 1. Miłośniczka Ziemi Ojczystej II (MZO II), jedna sprawność polowa, jedna sprawność gospodarcza, jedna sprawność do wyboru.         ______________

 PIONIERKA

 

Stopień pionierki zdobywa harcerka po rocznej pracy w drużynie w stopniu tropicielki.

 

        1.      POSTAWA HARCERKI

 1. Pionierką może zostać harcerka, która żyje zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. Jest zaradna i odważna. Umie zgłosić zastęp  lub patrol. Pamięta o spełnianiu dobrego uczynku.

 2. Praca nad sobą: wykaże sens pracy nad sobą, podkreślając to wybranym celem, który chce osiągnąć.  ______________

        2.         WYCHOWANIE RELIGIJNE

 1. Pamięta o codziennym rachunku sumienia.

 2. Bierze czynny udział w nabożeństwach kościelnnych. Na obozie lub biwaku prowadzi modlitwę poranną lub wieczorną. Brała udział z drużyną w jednym nabożeństwie np. Majowe, Roraty, Gorzkie Żale, Różaniec, Droga Krzyżowa.

 3. Zna historię obrazów Matki Boskiej Częstochowskiej i Ostrobramskiej. Zna przynajmniej jedną pieśń wielkopostną, wielkanocną i jedną do    Najświętszego Sakramentu.   ______________

        3.         WYCHOWANIE NARODOWE

 1. Mówi, czyta i pisze po polsku.

 2. Zrobi sama lub w zespole album wielkich Polaków, którzy wzbogacili dorobek świata.           ______________

        4.         PIERWSZA POMOC

 1. Zna skład apteczki polowej i umie się nią posługiwać.

 2. Zna objawy i umie zaradzić w wypadkach zemdlenia, zatrucia pokarmem, zaziębienia, odmrożenia, porażenia słonecznego, piorunem lub prądem elektrycznym.

 3. Zmierzy gorączkę.      ______________

        5.         PRZYRODA

 1. Potrafi wytłumaczyć, na czym polega współzależność wszystkiego, co żyje (cykl ekologiczny).

 2. Wymieni organizacje, które działają w ochronie środowiska w kraju zamieszkania.

 3. Rozpozna 8 drzew, 8 ptaków.

 4. Rozpozna 4 zwierzęta pod ochroną w swoim kraju zamieszkania.

 5. Rozumie potrzebę przetwarzania materiałów z opakowania. Bierze czynny udział w sortowaniu śmieci w domu. Na obozie lub biwaku będzie  odpowiedzialna za sortowanie śmieci.

 6. Przedstawi młodszym harcerkom przepisy „Regulaminu zachowania się za miastem” w kraju zamieszkania i zachęci je do ich             przestrzegania.            ______________

        6.         TECHNIKA

 1. Brała udział w biwaku lub obozie.

 2. Potrafi poprowadzić musztrę drużyny.

 3. Uprawia regularnie sport i poprowadzi gimnastykę drużyny lub obozu. Nada i odbierze depeszę dowolnym szyfrem. Wykona sama lub z grupą  najprostsze urządzenia biwakowe, np. kuchnię, dół na odpadki organiczne. Przyrządzi w kuchni polowej dwie potrawy. Prawidłowo postawi i zwinie namiot w zespole.

 4. Ułoży i rozpali ognisko przy pomocy dwóch zapałek. Posługuje się węzłami pionierskimi i zna ich co najmniej 6; wie kiedy je trzeba stosować. Potrafi posługiwać się mapą z pomocą kompasu. Zaprowadzi zastęp do miejsca odległego o 2 km posługując się mapą. Dokona pomiarów w terenie np. wysokość drzewa, długość drogi, szerokość rzeki i szybkość prądu.  ______________

        7.         GOSPODARCZO-DOMOWY

 1. Dba o wygląd swojego munduru, umie uprać go, wyprasować i w razie potrzeby zreperować; sprzątnie mieszkanie.

 2. Zaplanuje jadłospis  na biwak zastępu.

 3. Samodzielnie ugotuje obiad dla rodziny ze świeżych produktów.      ______________

       8.         ZARADNOŚĆ

 1. Wie jak się zachować podczas wypadku w domu. Wie gdzie w domu odłączyć gaz, wodę, elektryczność. Potrafi dać wskazówki, jak dojechać do danego miejsca.     ______________

       9.         UMIEJĘTNOŚĆ WYSŁAWIANIA SIĘ

 1. Zabierze głos w dyskusji – przedstawiając swoje zdanie. Napisze artykuł lub opowiadanie do kroniki drużyny. Wykona powierzony sobie odcinek pracy, złoży z niej raport ustny i piśmienny.   ______________

      10.       WIADOMOŚCI HARCERSKIE

 1. Zna najważniejsze wydarzenia z historii harcerstwa. Wie gdzie i przez kogo były zakładane pierwsze drużyny żeńskie.

 2. Zna schemat Organizacji Harcerek. Poda nazwiska Komendantki Chorągwi, Naczelniczki i Przewodniczącego ZHP.   ______________

     11.       SPRAWNOŚCI WYMAGANE DO STOPNIA

 1. Miłośniczka Ziemmi Ojczystej III (MZO III), jedna sprawność polowa, jedna sprawność gospodarcza, jedna sprawność do wyboru.         ______________

 

STARSZA OCHOTNICZKA

 

Stopień starszej ochotniczki zastępuje 3 pierwsze stopnie. Może go zdobyć tylko dziewczynka, która wstąpiła do harcerstwa mając skończone 15 lat.

 

1.           1.        POSTAWA HARCERKI

 1. Zna Prawo Harcerskie i rozumie wagę Przyrzeczenia Harcerskiego. W czasie 3 miesięcznego udziału w życiu drużyny wykazała, że rozumie Prawo Harcerskie, chce według niego postępować i pracować nad sobą. Jest obowiązkowa i prawdomówna. Umie żyć w gromadzie. ____________

        2.         WYCHOWANIE RELIGIJNE

 1. Codziennie robi rachunek sumienia.

 2. Jest wierząca i pogłębia swoją wiedzę religijną.         ______________

         3.         WYCHOWANIE NARODOWE

 1. Biegle mówi i poprawnie czyta i pisze po polsku.

 2. Zrobi sama lub w zespole album wielkich Polaków, którzy wzbogacili dorobek świata. Dokładnie pozna życiorys jednego z nich.          ______________

        4.         PIERWSZA POMOC

 1. Udzieli pierwszej pomocy w najczęstszych nagłych wypadkach – przy skaleczeniu, oparzeniu, odmrożeniu, krwotoku z nosa, zemdleniu,     porażeniu słonecznym.

 2. Umie zmierzyć temperaturę i tętno.

 3. Zna skład apteczki polowej w drużynie i zna zastosowanie zawartych w niej środków. Stosuje zasady higieny w codziennym życiu.

 4. Zrobiła kurs pierwszej pomocy.          ______________

        5.         PRZYRODA

 1. Potrafi wytłumaczyć, na czym polega współzależność wszystkiego, co żyje (cykl ekologiczny).

 2. Wymieni organizacje, które działają w ochronie środowiska w kraju zamieszkania.

 3. Rozpozna 8 drzew, 8 ptaków.

 4. Rozpozna 4 zwierzęta pod ochroną w swoim kraju zamieszkania.

 5. Rozumie potrzebę przetwarzania materiałów z opakowania. Bierze czynny udział w sortowaniu śmieci w domu. Na obozie lub biwaku będzie  odpowiedzialna za sortowanie śmieci.

 6. Przedstawi młodszym harcerkom przepisy „Regulaminu zachowania się za miastem” w kraju zamieszkania i zachęci je do ich           przestrzegania.            ______________

        6.         TECHNIKA

 1. Uprawia stale gimnastykę lub jakiś sport.

 2. Zdobyła ogólną sprawność w wykonywaniu zadań polowych, rozpala ogień.

 3. Poprowadzi zastęp lub patrol z mapą w łatwym terenie.

 4. Wiąże 6 dowolnych węzłów.

 5. Odbyła przynajmniej jedną dwudniową wycieczkę i kilka krótszych wycieczek lub była na obozie.            ______________

       7.         GOSPODARCZO-DOMOWY

 1. Wykaże w domu swoim lub swojej rodziny, że umie utrzymać porządek; mieszkaniu nadać wygląd estetyczny, naprawić lub uszyć ubranie,  przygotować posiłki codzienne ze świeżych produktów.       ______________

        8.        ZARADNOŚĆ

 1. Wie jak zachować się w razie wypadku w domu i wie gdzie w domu odłączyć gaz, wodę, elektryczność. Potrafi dać wskazówki jak dojechać do danego miejsca.          _____________

        9.        UMIEJĘTNOŚĆ WYSŁAWIANIA SIĘ

 1. Zabierze głos w dyskusji. Napisze artykuł do kroniki drużyny lub pisma harcerskiego.  ______________

      10.       WIADOMOŚCI HARCERSKIE

 1. Wykaże, że zdobyła samodzielnie podstawowe wiadomości z historii harcerstwa i skautingu.           ______________

      11.       SPRAWNOŚCI WYMAGANE DO STOPNIA

 1. Miłośniczka Ziemi Ojczystej III (MZO III), jedna sprawność polowa, jedna sprawność gospodarcza, jedna sprawność do wyboru.         ______________

 

 ASPIRANTKA

 

Odpowiadając na potrzebę przygotowania do służby harcerskiej osób dorosłych, które nie były dotąd w Harcerstwie albo które miały przerwę w służbie ale chcą włączyć się do pracy z młodzieżą, wprowadza się nowy stopień Aspirantki. Wymagania na ten stopień obejmują te same dziedziny co dotychczasowe stopnie młodzieżowe ale odzwierciedlają poziom wyrobienia osób z doświadczeniem studenckim lub zawodowym.

 

Słowo aspirant/aspirantka używane jest w odniesieniu do dorosłych przygotowujących się do samodzielnej pracy naukowej lub ubiegających się o stanowisko w zawodach wymagających określonego stażu przygotowawczego. Nazwa „Aspirantka”, zakładając krótki etap intensywnego przygotowania do pełnej służby, podkreśla przede wszystkim szczerą chęć i determinację poznania harcerstwa i przyjęcia harcerskiego stylu życia.

 

Poprzez ciągłą współpracę ze swoją instruktorką opiekunką w czasie jednego roku harcerskiego albo w czasie dwóch akcji letnich pogłębia swoje zrozumienie pracy harcerskiej. Zdobycie stopnia Aspirantki jest wymogiem do złożenia Przyrzeczenia i otwarcia próby na stopień przewodniczki. Do momentu zdobycia stopnia przewodniczki kandydatka nosi mundur młodzieżowy lub szarą spódnicę i białą bluzkę z chustą swojej jednostki lub, jeżeli pracuje w gromadce lub gromadzie, krajką hufca.

 

        1.    POSTAWA HARCERKI

 1. Zna Prawo Harcerskie i rozumie wagę Przyrzeczenia.  Swoim postępowaniem wykazuje, że chce żyć i pracować nad sobą według           Prawa.  Jest obowiązkowa i prawdomówna. 

 2. Umie tak zorganizować swoje własne życie aby praca harcerska nie powodowała zaniedbań obowiązków rodzinnych i zawodowych.

 3. Umie żyć zgodnie w gromadzie i współpracować z instruktorkami.            ______________

        2.    WYCHOWANIE RELIGIJNE

 1. Jest wierząca i swoim własnym życiem realizuje służbę Bogu i bliźnim.            ______________

        3.    WYCHOWANIE NARODOWE

 1. W pracy harcerskiej posługuje się językiem polskim. 

 2. Poznała biografię wielkiej Polki i krótko opisze te cechy charakteru bohaterki, które zrobiły na niej wielkie wrażenie.  Napisze, jak te cechy   charakteru mogłyby pomóc jej w prowadzeniu prawego i odpowiedzialnego życia obywatelskiego w swoim środowisku.

 3. Interesuje się kulturą polską i światową; pogłębia wiedzę przez samokształcenie.        ______________

        4.    PIERWSZA POMOC

 1. Zdobędzie lub niedawno zdobyła zaświadczenie Czerwonego Krzyża lub podobnej organizacji ukończenia kursu pierwszej pomocy.  ______________

        5.    PRZYRODA

 1. Chętnie przebywa na łonie przyrody

 2. Rozumie znaczenie ochrony środowiska i stosuje jej zasady. ______________

        6.    TECHNIKA

 1. Zna musztrę drużyny.

 2. Zna podstawy pionierki obozowej, potrafi poprawnie postawić i złożyć namiot, ustawić i rozpalić ognisko. 

 3. Zastosuje 4 różne węzły.

 4. Wyznaczy strony świata w miejscu zamieszkania i w terenie.

 5. Potrafi posługiwać się mapą z pomocą kompasu.     ______________

        7.    GOSPODARCZO-DOMOWY

 1. Rozumie znaczenie sprawności fizycznej i umysłowej oraz wymogi zdrowego trybu życia.

 2. Dba o estetyczny wygląd swego miejsca zamieszkania i rozumie, że porządek w otoczeniu jest ważny dla dobrego samopoczucia.

 3. Zna podstawowe zasady prowadzenia budżetu i książki kasowej.          ______________

 4.  

        8.    ZARADNOŚĆ

 1. Wie jak zachować się w czasie wypadku.

 2. Umie wykonać drobne naprawy w domu.

 3. W miarę możliwości organizuje pracę zarobkową w swoim ośrodku dla drużyny, gromady.      ______________

        9.    UMIEJĘTNOŚĆ WYSŁAWIANIA SIĘ

 1. Opisze swój udział w akcji letniej lub innej imprezie harcerskiej w artykule do pisma harcerskiego.

 2. Potrafi wysłowić się w grupie i brać udział w dyskusji.  Potrafi wysłuchać innych nawet wtedy, gdy nie zgadza się z ich opiniami.        ______________

        10.    WIADOMOŚCI HARCERSKIE

 1. Zapozna się z podręcznikami harcerskimi np.: „Jak prowadzić drużynę harcerek”, „Podręcznik dla drużynowych zuchów” lub podobny podręcznik wydany przez swoją Chorągiew lub Organizację Harcerek.

 2. Zapozna się z historią harcerstwa i skautingu.

 3. Zapozna się ze strukturą organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego.

 4. Pod kierunkiem instruktorki opiekunki opracuje i przeprowadzi zbiórkę wskazując założenie wychowawcze które chce osiągnąć. ______________

 

SAMARYTANKA

 

Stopień samarytanki zdobywa harcerka po rocznej pracy w drużynie w stopniu pionierki lub starszej ochotniczki.

 

               1.    POSTAWA HARCERKI

 1. Samarytanką może zostać harcerka, która postępuje zgodnie z Prawem Harcerskim, pogłębiając stale wartości zdobyte w poprzedniej pracy nad swoim charakterem. Odnosi się do wszystkich życzliwie, chętnie niesie pomoc bliźnim, jest pogodna i wytrwała. Całym swoim życiem stwierdza, że można na niej polegać.

 2. Potrafi wytłumaczyć jakie są cele harcerstwa.          ______________

        2.    WYCHOWANIE RELIGIJNE

 1. Jest wierząca i pogłębia swoją wiedzę religijną.

 2. Zna miejsca pielgrzymek w kraju zamieszkania i w Polsce.

 3. Uczestniczy z drużyną w miarę możliwości w nabożeństwach specjalnych np. Majowych.            ______________

        3.    WYCHOWANIE NARODOWE

 1. Czyta przynajmniej jedno pismo po polsku lub przeczytała w okresie próby polską książkę.

 2. Interesuje się obecną sytuacją polityczno-gospodarczą w Polsce i śledzi wydarzenia związane z Polską. Zna w zarysach przyczyny, dzieje i organizację emigracji polskiej.

 3. Wie jakiego rodzaju polskie placówki kulturalne znajdują się w jej miejscowości. Brała udział w organizowaniu jednej imprezy.          ______________

        4.    PIERWSZA POMOC

 1. Zdobyła sprawność Ratowniczki po przejściu kursu Czerwonego Krzyża lub odpowiednika.

 2. Uczestniczy w pracy charytatywnej.  ______________

        5.    PRZYRODA

 1. Rozumie ważność i współdziała w ochronie środowiska.

 2. Rozumie potrzebę i wytłumaczy jak można przechować produkty żywności           w sposób ekologiczny.

 3. Rozumie pożyteczność roślin w życiu codziennym.

 4. Rozpozna trujące rośliny, niebezpieczne owady i gady w kraju zamieszkania i wie jak pomóc w razie wypadku.

 5. Rozpozna kilka roślin leczniczych – wie do czego służą. ______________

        6.    TECHNIKA

 1. Zna musztrę drużyny lub obozu i złoży raport.

 2. Dba o sprawność fizyczną, zna zasady gimnastyki i wytłumaczy znaczenie wychowania fizycznego.

 3. Uczestniczyła w organizowaniu obozu lub biwaku i wszelkich pracach obozowych. Spatrolowała teren w promieniu 250 kroków od obozu,      przedstawi szkic topograficzny i sprawozdanie. Poprowadzi w nieznanym terenie według mapy drogami i na przełaj na przestrzeni 3 km. Pójdzie na zwiad nieznanej okolicy i opisze jasno i treściwie wyniki. Potrafi ocenić czas i odległośc z błędem nie większym niż 25 %. Da przykład stosowania szyfrów.

 4. Zna nowoczesne środki łączności i potrafi się nimi  posługiwać.     ______________

        7.    GOSPODARCZO-DOMOWY

 1. Zna i stosuje formy towarzyskie, polskie i kraju zamieszkania. Dba o swoją godność kobiecą wzbudzając respekt dla swojej osoby.

 2. Zna wydatki domu, ułożyła plan swoich wydatków.

 3. Potrafi poprowadzić gospodarstwo domowe.            ______________

        8.    ZARADNOŚĆ

 1. Potrafi pokierować ludźmi podczas wypadku i zachować spokój. Umie wykonać drobne naprawy w domu np. zmienić żarówkę lub bezpiecznik. Bierze udział w organizownaiu pracy zarobkowej drużyny (prowadzi rachunkowość, znajdzie miejsce zakupu lub zbytu).             ______________

        9.    UMIEJĘTNOŚĆ WYSŁAWIANIA SIĘ

 1. Powie gawędę na temat dowolny lub podany. Potrafi poprowadzić dyskusję i bezstronnie zabrać w niej głos. Czyta jedno z pism harcerskich. Napisze do niego list lub artykuł.          ______________

        10.    WIADOMOŚCI HARCERSKIE

 1. Pogłębia znajomość historii ZHP, śledzi zmiany dotyczące harcerstwa w Polsce. Zna czołowe postaci z historii harcerstwa. Posługuje się    podręcznikami harcerskimi. Poda kilka wiadomości o Światowym Biurze Międzynarodowym WAGGGS.

 2. Zna strukturę organizacji ZHP działającego poza granicami Kraju.   ______________

        11.    SPRAWNOŚCI WYMAGANE DO STOPNIA

 1. Miłośniczka Ziemi Ojczystej IV (MZO IV), Miłośniczka Kultury Ojczystej (MKO), Ratowniczka, jedna sprawność do wyboru.              ______________

Wrócić na stronę Referat Harcerek.

Wrócić na główną stronę Organizacji Harcerek.